ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ισχύουν για όλους τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας www.skrimizeas.gr (ο "Ιστότοπος"). Με τη συνέχιση να περιηγηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς μπορεί να τροποποιηθεί από εμάς οποιαδήποτε στιγμή και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα (οι «Όροι Χρήσης») . Εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, μην αναζητήσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία.

Οι όροι "TEKNOGLAS", "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρεται σε E.SKRIMIZEAS SA. και των θυγατρικών της εταιρειών. Οι όροι "εσείς" και να υποβάλει "σας" για τον επισκέπτη ή χρήστη του Δικτυακού μας τόπου και, αν ο επισκέπτης ή χρήστης έχει πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας του ή την ιδιότητά του ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή τον εξουσιοδοτημένο μιας εταιρείας, τότε οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται επίσης σε αυτή την εταιρεία.

1. Αποδοχή τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να ενημερώσει, να αναθεωρήσει, προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση από διαφορετικά τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή στην ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να ελέγξετε τους Όρους Χρήσης για τροποποιήσεις. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας μετά την απόσπαση τυχόν τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης συνιστά αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

2. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί στη Χρήση

Στην πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες και πολιτικές που έχουν εκπονηθεί από εμάς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Αυτή η ιστοσελίδα και όλα τα υλικά της, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, λογισμικό, HTML κώδικα, χειρόγραφα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και ήχου, και συμπεριλαμβανομένων των φυλλάδια, καταλόγους, πιστοποιήσεις, εγχειρίδια, φύλλα δεδομένων, να πωλούν τα φύλλα, και οι εικόνες των προϊόντων που διατίθενται στο δικτυακό τόπο (συλλογικά, «Υλικά») προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα δικαίωμα, τίτλο ή ενδιαφέρον για τα υλικά μας μεταφέρεται σε εσάς.

Όλα τα υλικά που παρέχονται από εμάς ως υπηρεσία για τους επισκέπτες και τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ενημερωτικούς σκοπούς για τους οποίους έχουν χορηγηθεί και τότε μόνο αν διατηρούν επίσης όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που περιέχονται στα Υλικά. Αυτή είναι μια περιορισμένη άδεια, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, στα υλικά μας, και τέτοια άδεια και τη χρήση της ιστοσελίδας υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (i) να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, απεικόνιση, δημοσίευση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, η πώληση, εκχώρηση άδειας ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε από τα υλικά της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας? (ii) να μην επιτρέπεται η πρόσβαση ή χρήση των υλικών ή την παρούσα ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που θα είναι ανταγωνιστική με μας ή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς? και (iii) δεν μπορεί να επιτρέψει οποιαδήποτε αντιγραφή των υλικών μας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, μεταφορά, τις επιδόσεις, την απεικόνιση ή άλλη χρήση του υλικού αυτού του δικτυακού τόπου ή απαγορεύεται. Εμείς μπορεί να ανακαλέσει αυτή την περιορισμένη άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από εμάς.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο και χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα μέσα και να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει αυτή η ιστοσελίδα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, από εμάς και / ή των θυγατρικών μας, των δικαιοπαρόχων και των υπηρεσιών παρόχους. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, να τροποποιήσει, ή παραμορφώνουν οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτουμε σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην (i) χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε data mining, robots, ή παρόμοια συλλογή δεδομένων ή τις μεθόδους εκχύλισης σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα ή τα υλικά? Ή (ii) την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου ή των υλικών ή τυχόν άλλους λογαριασμούς, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα, είτε μέσω hacking, εξόρυξης κωδικό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Μπορούμε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας όλων των χαρακτηριστικών του δικτυακού τόπου, σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε να τερματίσει την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα ένδικα μέσα που διατίθενται στο νόμο και στα ίδια κεφάλαια.

3. Εμπορικά σήματα

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που αφορούν εμπορικά μας σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα και φόρεμα εμπορίου. Αυτά τα σήματα, ονόματα, λογότυπα, φόρεμα εμπορίου και των συναφών εικόνων καταχωρηθεί και / ή εμπορικά σήματα κοινού δικαίου και προστατεύονται από τις αμερικανικές και διεθνείς νόμους και συνθήκες. Καμία άδεια για τη χρήση των εν λόγω σημάτων, ονόματα, λογότυπα ή εμπορικά χορηγείται σε εσάς υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Η κατάχρηση των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών, εμπορικά σήματα, λογότυπα και εμπορικές μορφές εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, απαγορεύεται αυστηρά.

4. Ανεπιθύμητα Υποβολή Ιδέα

Παρά το γεγονός ότι με τη χρήση ορισμένων περιοχών ή τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας ο χρήστης θα μπορούσε να προσφέρει μια αυτόκλητη ιδέα, μην μας στείλετε ιδέες για νέα προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, τη βελτίωση των προϊόντων ή νέων υπηρεσιών. Για να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις ή διαφορές όταν τα προϊόντα, τις διαδικασίες μας, βελτιώσεις ή υπηρεσίες μπορεί να φαίνεται παρόμοιο με ιδέες που υποβλήθηκαν σε μας, θα εμμείνει σε μια αυστηρή πολιτική μη αποδοχή τους. Δεν δεχόμαστε ή να εξετάσει τέτοιες αυτόκλητες ιδέες μέσω της ιστοσελίδας, όπως οι εξής: ιδέες για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογίες, διαδικασίες, τεχνικές, μεθόδους, συστήματα, τα σχέδια, τα σχέδια ή τις έννοιες? Ή ιδέες για βελτιώσεις του προϊόντος, τα ονόματα των προϊόντων ή σχέδια μάρκετινγκ.

Σας παρακαλούμε να μην στέλνετε μέσω της ιστοσελίδας, ή περιγράφουν σε οποιαδήποτε περιοχή ή χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας που επιτρέπει εισαγωγή κειμένου ή απαντήσεις, τις προτάσεις τους, τις ιδέες, την τεχνογνωσία, τις έννοιες, τις τεχνικές, τις διαδικασίες, τις μεθόδους, τα σχέδια, τα σχέδια, τύπους ή άλλα υλικά. Εάν, παρά το αίτημά μας ότι δεν μπορείτε να στείλετε ή να μας δώσετε αυτά, μπορείτε ακόμα να στείλετε ή να τους παρέχουν, στη συνέχεια, ανεξάρτητα από το τι μετάδοσης σας λέει ή τι θα περιγράψει σε μια περιοχή όπου το κείμενο μπορεί να παρέχεται, όπως υποβολές δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές ή ανήκει στην ιδιοκτησία σας. Επιπλέον, θα έχουμε καμία υποχρέωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων, και μπορεί να χρησιμοποιήσει, διανείμει και γενικότερα να τους εκμεταλλευτούν με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό (μεταξύ άλλων και για εμπορικούς σκοπούς μας) που κρίνουν κατάλληλα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

5. Δείγματα

Μέσω της χρήσης ορισμένων περιοχών ή τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ρυθμίσεις για τη λήψη δειγμάτων μπορεί να διευκολυνθεί. Εκτός από άλλους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύει για τα δείγματα, διατηρούμε το δικαίωμα να:

    
Απόρριψη αιτημάτων ανταγωνιστών για τα δείγματα
    
?ρνηση επανειλημμένες αιτήσεις για τα δείγματα
    
Μειώστε την ποσότητα των ζητούμενων δείγματα
    
Χρέωση για τις αιτήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα δείγμα (το κόστος των δειγμάτων και τα έξοδα αποστολής)
    
Επιβάρυνση για την παραγωγή και τη ναυτιλία του εθίμου δειγμάτων

6. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται σε << >> Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας.

7. Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες Τρίτων

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για (i) το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε συνδεμένο ιστοχώρο ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένες ιστοσελίδες που περιέχονται σε αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, (ii) οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες, (iii) την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτικών τυχόν συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ή (iv) η ασφάλεια των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων. Παρέχουμε τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων στο Website δεν συνεπάγεται την έγκρισή μας για τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, οι οργανώσεις που λειτουργούν αυτές τις ιστοσελίδες, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω οργανισμών. Η πρόσβαση σε αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτές τις ιστοσελίδες ή / και το περιεχόμενό τους ή για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για ή με οποιοδήποτε τέτοιες ιστοσελίδες.

8. Η σύνδεση σε αυτήν την Ιστοσελίδα

Μπορεί να μην πλαίσιο ή καθρέφτη οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τέτοιες δικτυακό τόπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του εν λόγω δικτυακού τόπου.

9. Αποποίηση ευθυνών

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, εμείς και οι συνεργάτες μας, των θυγατρικών, πρακτορείων και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους διευθυντές και τους μετόχους, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: (i) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, INTEGRATION, την καταλληλότητα, την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, πληρότητα, ή τη χρησιμότητα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΑ? (ii) ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΕΝ καθυστερήσει ή αναβληθεί, παραμένουν αμετάβλητα ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ? και (iii) ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ήσυχη απόλαυση, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στο χρόνο διάρκειας μιας σιωπηρής εγγύησης, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

Αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες και τα υλικά σε, ή είναι διαθέσιμο από το Website μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη.

Όλες οι δυνατότητες, τις προδιαγραφές, τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή στα Υλικά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Από καιρό σε καιρό, μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα ή στα Υλικά που περιέχει τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορούν να αφορούν την περιγραφή των προϊόντων, την τιμολόγηση ή τη διαθεσιμότητα. Έχουμε κάνει καμία δήλωση ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια ή νόμισμα οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα ή στα Υλικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις πληροφορίες για την τιμή, την περιγραφή ή τη διαθεσιμότητα χωρίς προειδοποίηση. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή / και ο υπολογιστής σας θα εμφανίσει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας. Εικόνες στην ιστοσελίδα είναι για τον αναπαραστατικό σκοπούς και δεν μπορεί να απεικονίσει την πραγματική προϊόντα. Η συμπερίληψη των οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτή την ιστοσελίδα, ή στα Υλικά, δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

10. Περιορισμοί Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή / ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ούτε εμείς, ούτε καμία από τις οντότητες που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή, παροχή ή την επίτευξη αυτού του δικτυακού τόπου ή των ΥΛΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ Ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια, κόστος ή δαπάνες ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, αμοιβών εμπειρογνωμόνων, ή άλλες πληρωμές, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ανεξάρτητα από τη νομική θεωρία στην οποία ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ μπορεί να βασίζεται, που μπορεί να προκύψουν, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, (i) μέσω της πρόσβασης σε, ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή (ii) με τη λήψη σας Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, κείμενο, εικόνες , βίντεο ή ήχου από αυτή την ιστοσελίδα (ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη ιστοσελίδα), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ βλάβη που προκαλείται από ιούς, σφάλματα, ανθρώπινη ενέργεια ή αδράνεια ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνική γραμμή, HARDWARE, λογισμικό ή το πρόγραμμα ΒΛΑΒΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άλλα σφάλματα, μη εκτέλεση ή καθυστερήσεις στις μεταδόσεις COMPUTER ή συνδέσεων δικτύου. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

11. Διεθνή Θέματα

    
Έχουμε κάνει καμία δήλωση ότι τα υλικά που περιέχονται σε ή διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για περιοχές εκτός της Ευρωπαικης Ενωσης. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα από περιοχές εκτός της Ευρωπαικης Ενωσης, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε όλες τις εξαγωγές και τους κανονισμούς εισαγωγών και των νόμων.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Venue

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ε.Ε, αδιαφορώντας για τις συγκρούσεις των νόμων αρχών. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε δράση σε νόμο ή στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα, οι παρόντες Όροι Χρήσης και τα υλικά πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στα δικαστήρια  , και δια της παρούσης συναινείτε και να υποβάλει στο η προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Έχουμε τη διαχείριση της ιστοσελίδας από τις εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του κράτους  .

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, το υπόλοιπο αυτών των Όρων Χρήσης πρέπει να επηρεάζονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Request Quote

Request sample

Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES